Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Listopada 2019
Imieniny obchodzą
Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy,
Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

Do końca roku zostało 44 dni.
Zodiak: Skorpion

2018/2019

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA
Lektury

 

w Szkole Podstawowej nr 204

 

im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich

w Warszawie

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem oraz zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

2. Każdy uczeń oraz jego rodzice powinni zaznajomić się z regulaminem korzystania
z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przed ich wypożyczeniem .

2.  Udostępnianie darmowych podręczników, podobnie jak innych materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

3.  Fakt wypożyczenia i zwrotu przez ucznia podręcznika bibliotekarz odnotowuje
w karcie wypożyczeń danego czytelnika.

 

Rozdział 2

ZADANIA BIBLIOTEKI

 

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową,
– przekazuje uczniom materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, które nie podlegają zwrotowi.

3. Jeśli do podręcznika jest dołączona płyta CD, stanowi ona integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika .

4. Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki .

 

Rozdział 3

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie stosownego protokołu.

2. Podręczniki oraz  materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

3. Podręczniki przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

4. Podręczniki przekazane do biblioteki szkolnej są przyjmowane na stan księgozbioru, katalogowane wg ogólnie przyjętych przepisów i rejestrowane w księgach inwentarzowych podręczników i broszur.

.

 

Rozdział 4

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1

Użytkownicy

 

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 204 w Warszawie oraz uczniowie wygaszanego Gimnazjum 106 w Warszawie.

2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych
z zapisem w dzienniku elektronicznym Librus

4. Rejestracja następuje w pierwszym tygodniu danego roku szkolnego.

 

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

 

1. Wypożyczanie podręczników i innych materiałów odbywa się od początku każdego roku szkolnego oraz na bieżąco wg potrzeb.

2. Podręczniki są wypożyczane uczniom we wrześniu danego roku szkolnego w dniach uzgodnionych pomiędzy nauczycielami bibliotekarzami, a wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotowymi.

3. W miarę potrzeb wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

4. Podręczniki są wypożyczane uczniom na okres danego roku szkolnego. Podręczniki
w klasach I-III, które składają się z kilku części wypożycza się na okres użytkowania ustalony w porozumieniu z wychowawcą klasy.

5. Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są użyczane uczniom na dany rok szkolny i nie podlegają zwrotowi.

6. Jeżeli w podręczniku (np. do języka nowożytnego obcego) przewidziane jest dokonywanie notatek oraz innych zapisów, nie podlegają one zwrotowi, podobnie jak materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

7. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

 

1. W klasach I-III uczniowie wypożyczają książki pod opieką wychowawcy w terminie ustalonym z bibliotekarzem.

2. Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazuje się uczniowi na dany rok szkolny.

3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili  bibliotekarzowi w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od wypożyczenia podręcznika.

6. Wpisu do karty czytelnika, potwierdzającej wypożyczenie podręcznika przez danego ucznia dokonują nauczyciele bibliotekarze.

 

§ 4

Zmiana Szkoły

 

  1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji
    w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik oraz materiały edukacyjne.

 

  1. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika i materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział 5 § 3 niniejszego Regulaminu.

 

  1. Uczeń, który w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn losowych zostaje przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach ma prawo do otrzymania w tej placówce darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Rozdział 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika oraz powierzonych im materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walor użytkowy
i estetyczny, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem:

a) przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki;

b) uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw i ewentualnej wymiany okładki;

c)  w podręczniku lub materiałach edukacyjnych uczeń nie może wykonywać dodatkowych rysunków, oznaczeń, podkreśleń przy użyciu ołówka, długopisu, pióra, zakreślacza lub kredek. Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podręcznika lub materiału edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.

d) wraz z upływem ustalonego terminu zwrotu uczeń powinien oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (np. płyty CD).

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzice
są zobowiązani poinformować o tym nauczyciela wychowawcę oraz nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

1. Przez uszkodzenie podręcznika, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające dalsze ich wykorzystywanie.

2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia jest zobowiązany do ich naprawienia.

3. Przez zniszczenie podręcznika (materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, zalanie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 3

Zakres odpowiedzialności

 

1. Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia wykraczającego poza normalne użytkowanie, czy zniszczenie podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

3. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły
na podstawie faktur zakupu podręczników.

4. W celu uzyskania od rodziców kosztu zagubionych lub zniszczonych podręczników wychowawca klasy zwraca się do rodziców ucznia z wezwaniem do zapłaty.

5. Wpłaty dokonuje się specjalny, wydzielony rachunek organu prowadzącego szkołę. Szczegóły określają „Procedury postępowania w przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika”

 

§ 4

Zwrot podręczników

 

1. Podręczniki podlegają niezwłocznemu zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub
w przypadku innych zdarzeń losowych.

2. Uczeń ma obowiązek zwrócić podręcznik w wyznaczonym terminie (koniec zajęć dydaktycznych lub zakończenie kolejnej części podręcznika, jeśli takie są). Zwrot następuje w porozumieniu z wychowawcą oraz innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

3. Uczniowie klas I-III oddają poszczególne części podręcznika po zakończeniu jego realizacji, w terminie uzgodnionym z wychowawcą klasy.

4. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w pkt.1, 2 i 3 sprawuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

5. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki dokonuje się oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

6. Zapisu w pkt. 5 i 6 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

 

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Bibliotekarz ma obowiązek do udostępniania uczniom i ich rodzicom niniejszego regulaminu na każde ich życzenie.

3. Sprawy sporne dotyczące podręczników lub innych materiałów pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4. Organem uprawnionym do zmiany niniejszego regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 
-------------------------------------------------------------------
kontakt z administratorem strony:
biblioteka@bajkowa.edu.pl
Bartek Rączkowski, Klaudia Ruszkiewicz i Mariusz Zygier © 2016
Top free joomla templates

Dzień Misia

1mi 1.jpg

Zegar

Ulti Clocks content

Licznik odwiedzin